TEB FAKTORİNG A.Ş. olarak, TEB Faktoring mobil uygulamamız aracılığıyla sizlere sunacağımız hizmetler kapsamında işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.


İşbu TEB FAKTORİNG A.Ş. Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Mobil Uygulama Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Şirket faaliyetlerimiz kapsamında mobil uygulamamızda gerçekleştirdiğimiz işlemler çerçevesinde siz müşterilerimizin verilerini işlerken veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri kişisel verilerinizi işleme ve paylaşma amaçlarımız ve dayanak olan hukuki sebeplerimiz hakkında bilgilendirmekteyiz.


İşlenecek Kişisel Verileriniz

TEB Faktoring mobil uygulamasını kullanabilmeniz için Şirketimiz tarafından işlenecek kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:


 • Demografik veri (İsim, Soyisim, TC Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası)
 • Kimlik Verisi (Örneğin adınız, soyadınız, doğum tarihi ve yeriniz, kimlik numaranız)
 • İletişim verisi (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi)
 • Şirketimizle paylaştığınız görüntüler (çek görüntüsü, fatura görüntüsü)
 • İşlem Güvenliği ve Şirketin Siber Alanının Güvenliğine İlişkin Veriler (Örneğin şifreler, denetim izleri, loglar)
 • Finansal Ürünlere, Varlıklara ve Finansal Duruma İlişkin Veriler (Örneğin gelirinize ilişkin bilgiler, kredi geçmişinize, kullandığınız ürünlere ilişkin bilgiler)
 • Mobil uygulamayı çalıştırdığınız cihazınıza ait veriler (IMEI, Push ID, İşletim sistemi -Android/IOS-, cihaz modeli)


Kişisel verileriniz sizlerin beyanı üzerine mobil uygulamamız vasıtasıyla elektronik ortamda ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşların veri tabanları (Kimlik Paylaşım Sistemi, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve MERSİS) aracılığı ile elde edilmektedir.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dayanak Olan Amaçlar ve Hukuki Sebepler Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;


 • Müşterini tanı ilkeleri, suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi, dolandırıcılığın önlenmesi ve diğer usulsüz işlemlerle mücadele
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini
 • Şirket sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Risk yönetimi, denetim ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Operasyonel ve Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması veya İcrası
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi
 • Hissedarlarla olan ilişkilerin planlanması veya icrası


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


 • Faktoring hizmetlerinin ve satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Faktoring hizmetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve takibi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi
 • Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Satın alma süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


 • Acil durum veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması veya icrası
 • İş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • Operasyon veya verimlilik süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Şirket hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması veya icrası
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


 • Müşteri talep veya şikayetlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Hukuk işlerinin takibi
 • Açık rızanızın varlığı halinde ise,
 • Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması/icrası
 • Müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi
 • Pazarlama veya tanıtım faaliyetlerinin tasarlanması veya icrası
 • Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası
 • Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası


Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Şirket’in yurt içi veya yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleriyle, hissedarlarıyla, destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanlar, tedarikçilerle, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla aşağıdaki koşulların varlığı halinde paylaşıyoruz:


 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler şirketimiz tarafından alınmaktadır.


KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Şirket olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakları rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.


Yukarıda sayılan haklarınızı Şirketimizin web sayfasında yer alan yayınlanan ya da Şirketimizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:


Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Şirketimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Şirketimiz adresine gönderebilir,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalayarak basvurukvkk@tebfaktoring.com.tr adresine e-posta ile iletebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından tebfaktoring@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletebilirsiniz.


Bunun yanı sıra, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.


Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.


Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

MOBİL UYGULAMAYI İNDİR MOBİL UYGULAMAYI İNDİR SİZİ ARAYALIM SİZİ ARAYALIM
SORULARINIZ MI VAR? SİZİ ARAYALIM